Egipt - Brothers, Deadalus 06/2006

Giant triton (Charonia tritonis)
Middle Reef, Red Sea, Egypt
Olympus 7070
[<<][>>][Kazalo]